List of All Pravachan
    01-Aatma Parmatma
    02-Ahinsha
    03-Puja Karne Ki Vidhi
    04-Shakahar
    05-Deepawali
    06-Raksha Bandhan
    07-Shrut Panchmi
    08-Dussehra
    09.Charnanuyog
    10-Namokar Mahamantra
    11-Chahdhala Ka Sar
    12-Panchkalyanak
    13-Mix Sub
    14-Barah Bhavana
    15-Main Swayam Bhagwan Hoon
    16-Dhayan
    17-Drashti Ka Vishaya
    18-Krambaddh Paryay
    19-Muni Ke Drayaling Bhavling
    20-Dharm Ke Dash Lakshan
    21-Rahasya Poorna Chitty
    22-Alingrahan Ke 20 Bol
    23-Servaya Siddhi
    24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot
    25-Sat Tatva Sambandhi Bhul
    26-Nichaynai Vavharnai
    27-Purusarth Se Mokshh Ki Prapti
    28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar
    29-Pravchansar Ka Sar
    30-Samaysar Ka Sar
    31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala
    32-Samaysaar Pravachan
    33-Pravchansar Vidhan Par Pravchan
    34-Pravchansar
MP3 Tittle File Size Link
01.ATMA PARMATMA 01-Aatma-Parmatma 27912696 (KB) img
02.ATMA PARMATMA 01-Aatma-Parmatma 28297637 (KB) img
Ahinsa 02-Ahinsha 27182939 (KB) img
PUJA KARNE KI VIDHI 03-Puja Karne Ki Vidhi 27280452 (KB) img
SHAKAHAR 04-Shakahar 26533640 (KB) img
DEEPAWALI MAHAPARVA 05-Deepawli 27037699 (KB) img
RAKSHA BADHAN 06-Raksha Bandhan 27295120 (KB) img
DASHAHARA 08-Dashahara 21315628 (KB) img
CHARANUYOG 09.Charnanuyog 27570806 (KB) img
1-Namokar Mahamantra 10-Namokar Mahamantr 27698701 (KB) img
2.Namokar Mahamantra 10-Namokar Mahamantr 28371072 (KB) img
3.Namokar Mahamantra 10-Namokar Mahamantr 29315200 (KB) img
01. Chahdhala Ka Sar 13-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 28398574 (KB) img
02. Chahdhala Ka Sar 14-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 29923498 (KB) img
03. Chahdhala Ka Sar 15-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 26264265 (KB) img
04. Chahdhala Ka Sar 16-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 25344755 (KB) img
05. Chahdhala Ka Sar 17-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 27587106 (KB) img
06. Chahdhala Ka Sar 18-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 25787165 (KB) img
07. Chahdhala Ka Sar 19-11-06 11-Chahdhala Ka Sar 27843524 (KB) img
01.Garbha Kalyanak 12-Panchkalyanak 28937532 (KB) img
02.Janma Kalyanak 12-Panchkalyanak 29903018 (KB) img
03.Baraha Bhavana Pravachan 12-Panchkalyanak 28310175 (KB) img
04.Tap Kalyanak 12-Panchkalyanak 20224755 (KB) img
05.Aahaardaan ki Vidhi 12-Panchkalyanak 30481473 (KB) img
06-Gyan Kalyanak 12-Panchkalyanak 28169323 (KB) img
07.Moksha Kalyanak 12-Panchkalyanak 28113735 (KB) img
1.JASC08.09.07 13-Mix Sub 24526182 (KB) img
2.JASC09.09.07 13-Mix Sub 15154910 (KB) img
3.JASC10.09.07 13-Mix Sub 25727606 (KB) img
4.JASC11.09.07 13-Mix Sub 19982548 (KB) img
5.JASC12.09.07 13-Mix Sub 19547661 (KB) img
6.JASC13.09.07 13-Mix Sub 20219948 (KB) img
7.JASC14.09.07 13-Mix Sub 21266727 (KB) img
8.JASC15.09.07 13-Mix Sub 22349450 (KB) img
01.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11818551 (KB) img
02.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11625454 (KB) img
03.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11655129 (KB) img
04.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11934952 (KB) img
05.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12042368 (KB) img
06.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12030456 (KB) img
07.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11859929 (KB) img
08.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11854077 (KB) img
09.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 0 (KB) img
10.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 0 (KB) img
11.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12597418 (KB) img
12.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12597418 (KB) img
13.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12348523 (KB) img
14.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11567148 (KB) img
15.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11947491 (KB) img
16.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12578401 (KB) img
17.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12712357 (KB) img
18.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 0 (KB) img
19.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11562342 (KB) img
20.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11971106 (KB) img
21.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12223135 (KB) img
22.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11979674 (KB) img
23.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12220628 (KB) img
24.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12611419 (KB) img
25.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12462835 (KB) img
26.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 0 (KB) img
27.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12891034 (KB) img
28.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11901098 (KB) img
29.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12647364 (KB) img
30.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12102136 (KB) img
31.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12419158 (KB) img
32.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12061385 (KB) img
33.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 13023109 (KB) img
34.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12550397 (KB) img
35.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12277679 (KB) img
36.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12652379 (KB) img
37.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12316340 (KB) img
38.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12188445 (KB) img
39.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12109241 (KB) img
40.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11781352 (KB) img
41.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12148739 (KB) img
42.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12279142 (KB) img
43.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12201610 (KB) img
44.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12016455 (KB) img
45.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11779681 (KB) img
46.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11572373 (KB) img
47.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12290427 (KB) img
48.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 10885039 (KB) img
49.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12834192 (KB) img
50.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11915726 (KB) img
51.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12789470 (KB) img
52.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 10644712 (KB) img
53.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 13089774 (KB) img
54.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 0 (KB) img
55.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12526783 (KB) img
56.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12140379 (KB) img
57.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12333686 (KB) img
58.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12006632 (KB) img
59.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12172144 (KB) img
60.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 12573176 (KB) img
61.Barah Bhavana 14-Barah Bhavana 11852406 (KB) img
1-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 12214358 (KB) img
2-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 12160024 (KB) img
3-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 12258244 (KB) img
4-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 12029829 (KB) img
5-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 12237973 (KB) img
6-Main Swayam Bhagwan Hoon 15-Main Swayam Bhagwan Hoon 11813953 (KB) img
1. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 30034048 (KB) img
2. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 25063259 (KB) img
3. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 0 (KB) img
7. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 22589359 (KB) img
4. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 24730146 (KB) img
8. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 20190900 (KB) img
9. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 26285581 (KB) img
5. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 23321832 (KB) img
6. Drashti ka vishaya 17-Drashti ka vishaya 25791344 (KB) img
1.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 9861708 (KB) img
2.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 10866751 (KB) img
3.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 8172735 (KB) img
4.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 9862938 (KB) img
5.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 10739873 (KB) img
6.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 9092197 (KB) img
7.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 11481387 (KB) img
8.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 14971008 (KB) img
9.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 9820612 (KB) img
10.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 9846512 (KB) img
11.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 10019147 (KB) img
12.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 10483301 (KB) img
13.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 10620791 (KB) img
14.Krambaddh Paryay 18-Krambaddh Paryay 8694557 (KB) img
1. muni ke drayaling bhavling 19-muni ke drayaling bhavling 23570100 (KB) img
2. muni ke drayaling bhavling 19-muni ke drayaling bhavling 21615932 (KB) img
3. muni ke drayaling bhavling 19-muni ke drayaling bhavling 22173490 (KB) img
4. muni ke drayaling bhavling 19-muni ke drayaling bhavling 23974016 (KB) img
01.Uttam Kshama 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13625234 (KB) img
02.Uttam Mardav 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13303570 (KB) img
03.Uttam Aarjav 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14182363 (KB) img
04.Uttam Shauch 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14461817 (KB) img
05.Uttam Satya 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13381683 (KB) img
06.Uttam Saiyam 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13986427 (KB) img
07.Uttam Tap 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14876142 (KB) img
08.Uttam Tyag 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13238455 (KB) img
09.Uttam Akinchanya 20-Dharm Ke Dash Lakshan 15200010 (KB) img
10.Uttam Bramhacharya 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14138283 (KB) img
11.Kshamavani 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14436241 (KB) img
01.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 22618198 (KB) img
02.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 21431821 (KB) img
03.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 24648435 (KB) img
04.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 28009454 (KB) img
05.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 22459165 (KB) img
06.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 20135312 (KB) img
07.Rahasya poorna chitty 21-Rahasya poorna chitty 24724086 (KB) img
1.Alingrahan Ke 20 BOL 22-Alingrahan Ke 20 BOL 21470691 (KB) img
2.Alingrahan Ke 20 BOL 22-Alingrahan Ke 20 BOL 22597509 (KB) img
3.Alingrahan Ke 20 BOL 22-Alingrahan Ke 20 BOL 19531361 (KB) img
4.Alingrahan Ke 20 BOL 22-Alingrahan Ke 20 BOL 22562401 (KB) img
Servaya Siddhi 23-Servaya Siddhi 27008859 (KB) img
01.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 30408330 (KB) img
02.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 30504512 (KB) img
03.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 29671050 (KB) img
04.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 26890786 (KB) img
05.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 28047488 (KB) img
06.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 23217761 (KB) img
07.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 16686312 (KB) img
08.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 25821228 (KB) img
09.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 22137041 (KB) img
10.Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 24-Prayojanbhoot-Aprayojanbhoot 0 (KB) img
01.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 24042185 (KB) img
02.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 27788353 (KB) img
03.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 21884262 (KB) img
04.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 29824441 (KB) img
05.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 30261627 (KB) img
06.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 23771139 (KB) img
07.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 30192664 (KB) img
08.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 30428184 (KB) img
09.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 23969042 (KB) img
10.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 29315576 (KB) img
11.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 30562766 (KB) img
12.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 27712076 (KB) img
13.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 29691739 (KB) img
14.Sat Tatva Sambandhi Bhul 25-Sat Tatva Sambandhi Bhul 23401872 (KB) img
01.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 29259361 (KB) img
02.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 29095521 (KB) img
03.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 28297219 (KB) img
04.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 26219126 (KB) img
05.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 24779465 (KB) img
06.Nichaynai vavharnai 26-Nichaynai vavharnai Ubhayabhaci 26132817 (KB) img
01.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 20645640 (KB) img
02.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 25725307 (KB) img
04.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 25306512 (KB) img
05.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 26453601 (KB) img
06.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 21194880 (KB) img
07.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 0 (KB) img
08.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 30689617 (KB) img
09.purusarth se mokshh ki prapti 27-Purusarth se mokshh ki prapti 31386982 (KB) img
01.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13849787 (KB) img
02.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13153503 (KB) img
03.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 12877490 (KB) img
04.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13225889 (KB) img
05.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 0 (KB) img
06.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 11921728 (KB) img
07.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 12969735 (KB) img
08.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 0 (KB) img
09.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 12768810 (KB) img
11.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 12449429 (KB) img
12.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 14082640 (KB) img
13.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13946818 (KB) img
14.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 14250293 (KB) img
15.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13523536 (KB) img
16.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 14282113 (KB) img
17.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13805068 (KB) img
18.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13896793 (KB) img
19.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13255010 (KB) img
20.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13889725 (KB) img
21.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13475074 (KB) img
22.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13552553 (KB) img
23.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13785619 (KB) img
24.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 14070058 (KB) img
25.Mokshmarg Prakashak Ka Sar 28-Mokshmarg Prakashak Ka Sar 13972091 (KB) img
01.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12616865 (KB) img
02.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 0 (KB) img
03.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 11796824 (KB) img
04.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12800726 (KB) img
05.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12609688 (KB) img
06.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 13583545 (KB) img
07.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 13566174 (KB) img
08.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12660129 (KB) img
09.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 13422132 (KB) img
10.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 9168946 (KB) img
11.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12972232 (KB) img
12.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12203150 (KB) img
13.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12163944 (KB) img
14.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12302886 (KB) img
15.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12253377 (KB) img
16.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12429870 (KB) img
17.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12527735 (KB) img
18.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 11969880 (KB) img
19.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 12623937 (KB) img
20.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 13243666 (KB) img
21.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 14128506 (KB) img
22.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 14253923 (KB) img
23.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 11946896 (KB) img
24.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 14289911 (KB) img
25.Pravchansar Ka Sar 29-Pravchansar Ka Sar 14456208 (KB) img
01.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13222251 (KB) img
02.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13893566 (KB) img
03.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13452404 (KB) img
04.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13034738 (KB) img
05.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13528635 (KB) img
06.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13245548 (KB) img
07.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 26951808 (KB) img
08.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 28620928 (KB) img
09.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13407370 (KB) img
10.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13223706 (KB) img
11.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13242530 (KB) img
12.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13204259 (KB) img
13.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13882234 (KB) img
14.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13452819 (KB) img
15.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13546729 (KB) img
16.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13268219 (KB) img
17.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13064584 (KB) img
18.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 14244881 (KB) img
19.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13659256 (KB) img
20.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 14826347 (KB) img
21.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13653953 (KB) img
22.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13804337 (KB) img
23.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13592802 (KB) img
24.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13525514 (KB) img
25.Samaysar Ka Sar 30-Samaysar Ka Sar 13479753 (KB) img
001-Samaysaar-Maglacharan 32-Samaysaar-Pravachan 9396291 (KB) img
002-Samaysaar-Kalash-1 32-Samaysaar-Pravachan 7442860 (KB) img
003-Samaysaar-Kalash-2 32-Samaysaar-Pravachan 7163754 (KB) img
004-Samaysaar-Kalash-2,3 32-Samaysaar-Pravachan 10478290 (KB) img
005-Samaysaar-Kalash-3 32-Samaysaar-Pravachan 6824043 (KB) img
006-Samaysaar-Kalash-3 32-Samaysaar-Pravachan 6369181 (KB) img
008-Samaysaar-Gatha-1 32-Samaysaar-Pravachan 7220238 (KB) img
009-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 9416946 (KB) img
010-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 9481493 (KB) img
011-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 8756728 (KB) img
012-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 8760440 (KB) img
013-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 6538521 (KB) img
014-Samaysaar-Gatha-2 32-Samaysaar-Pravachan 6821343 (KB) img
015-Samaysaar-Gatha-3 32-Samaysaar-Pravachan 1772800 (KB) img
016-Samaysaar-Gatha-4 32-Samaysaar-Pravachan 7932292 (KB) img
024-Samaysaar-Gatha-7 32-Samaysaar-Pravachan 8291391 (KB) img
025-Samaysaar-Gatha-8 32-Samaysaar-Pravachan 6946404 (KB) img
026-Samaysaar-Gatha-8 32-Samaysaar-Pravachan 6843920 (KB) img
027-Samaysaar-Gatha-9-10 32-Samaysaar-Pravachan 7680413 (KB) img
028-Samaysaar-Gatha-9-10 32-Samaysaar-Pravachan 7341851 (KB) img
029-Samaysaar-Gatha-11 32-Samaysaar-Pravachan 8665063 (KB) img
030-Samaysaar-Gatha-11 32-Samaysaar-Pravachan 9494864 (KB) img
031-Samaysaar-Gatha-11 32-Samaysaar-Pravachan 8053294 (KB) img
032-Samaysaar-Gatha-11 32-Samaysaar-Pravachan 7527085 (KB) img
033-Samaysaar-Gatha-12 32-Samaysaar-Pravachan 8018230 (KB) img
034-Samaysaar-Gatha-12 32-Samaysaar-Pravachan 5243260 (KB) img
007-Samaysaar-Gatha-1 32-Samaysaar-Pravachan 6686651 (KB) img
017- Samaysaar Gatha-5 32-Samaysaar-Pravachan 6732843 (KB) img
018-Samaysaar Gatha-5 32-Samaysaar-Pravachan 8539753 (KB) img
019-Samaysaar Gatha-5 32-Samaysaar-Pravachan 9961003 (KB) img
020-Samaysaar Gatha-6 32-Samaysaar-Pravachan 8021228 (KB) img
021-Samaysar Gatha-6 32-Samaysaar-Pravachan 8518231 (KB) img
022- Samaysar Gatha-7 32-Samaysaar-Pravachan 9408103 (KB) img
023-Samaysar gatha-7 32-Samaysaar-Pravachan 7560187 (KB) img
036-Samaysaar-Gatha-12 32-Samaysaar-Pravachan 15185220 (KB) img
037-Samaysaar-Gatha-12 32-Samaysaar-Pravachan 14710199 (KB) img
038-Samaysaar-Kalash-4 32-Samaysaar-Pravachan 13319673 (KB) img
039-Samaysaar-Kalash-5-6 32-Samaysaar-Pravachan 14288177 (KB) img
041-Samaysaar-Gatha-13 32-Samaysaar-Pravachan 15126047 (KB) img
040-Samaysaar-Gatha-13 32-Samaysaar-Pravachan 13033056 (KB) img
042-Samaysaar-Gatha-13 32-Samaysaar-Pravachan 16038068 (KB) img
043-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 13127607 (KB) img
035-Samaysaar-Gatha-12 32-Samaysaar-Pravachan 12372639 (KB) img
044-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 12070770 (KB) img
045-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 11874565 (KB) img
046-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 13636530 (KB) img
047-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 12100338 (KB) img
048-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 15125490 (KB) img
049-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 14420959 (KB) img
050-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 9897596 (KB) img
051-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 12769842 (KB) img
052-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 12466962 (KB) img
053-Samaysaar-Gatha-14 32-Samaysaar-Pravachan 12727604 (KB) img
056-Samaysaar-Kalash-13 32-Samaysaar-Pravachan 1113220 (KB) img
057-Samaysaar-Kalash-15 32-Samaysaar-Pravachan 10118300 (KB) img
058-Samaysar gatha-16 32-Samaysaar-Pravachan 8444489 (KB) img
059-Samaysar Gatha-16 32-Samaysaar-Pravachan 287036 (KB) img
060-Samaysar Gatha-16 32-Samaysaar-Pravachan 8900126 (KB) img
01-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 25849036 (KB) img
062-Samaysar Gatha 17-18 32-Samaysaar-Pravachan 3014656 (KB) img
063-Samaysar Gatha 17-18 32-Samaysaar-Pravachan 1277952 (KB) img
064-Samaysar Kalash-20 32-Samaysaar-Pravachan 7580844 (KB) img
065-Samaysar Gatha-19 32-Samaysaar-Pravachan 8468590 (KB) img
066-Samaysar Gatha 19 32-Samaysaar-Pravachan 6078097 (KB) img
067-Samaysar Gatha 20-22 32-Samaysaar-Pravachan 6840366 (KB) img
068-Samaysar Gatha 20-22 32-Samaysaar-Pravachan 7965711 (KB) img
069-Samaysar Kalash-22 32-Samaysaar-Pravachan 7733027 (KB) img
070-Saysar Gatha 23-25 32-Samaysaar-Pravachan 9752380 (KB) img
071-Samaysar Gatha 23-25 32-Samaysaar-Pravachan 9172797 (KB) img
073-Samaysaar Gatha-26 32-Samaysaar-Pravachan 9061740 (KB) img
073-Samaysaar Gatha-26 32-Samaysaar-Pravachan 9061740 (KB) img
072-Samaysar Gatha 23-26 32-Samaysaar-Pravachan 9072716 (KB) img
074-Samaysar Gatha 27 32-Samaysaar-Pravachan 9746022 (KB) img
075-Samaysar Gatha-27 32-Samaysaar-Pravachan 9764721 (KB) img
076-Samaysar Gatha-27 32-Samaysaar-Pravachan 7893375 (KB) img
077-Samaysar Gatha 26-30 32-Samaysaar-Pravachan 8830641 (KB) img
078-Samaysar Gatha-29 32-Samaysaar-Pravachan 6866613 (KB) img
079-Samaysar Gatha 30-32 32-Samaysaar-Pravachan 8185702 (KB) img
080-Samaysar Gatha-31 32-Samaysaar-Pravachan 8817835 (KB) img
081-samaysar gatha 31 32-Samaysaar-Pravachan 7143696 (KB) img
082-Samaysar Gatha-31 32-Samaysaar-Pravachan 8776054 (KB) img
083-Samaysar Gatha-31 32-Samaysaar-Pravachan 6791738 (KB) img
084-Samaysar Gatha-33.mp3 32-Samaysaar-Pravachan 9066730 (KB) img
085-Samaysar Gatha-33 32-Samaysaar-Pravachan 5855765 (KB) img
086-Samaysar Gatha-31 32-Samaysaar-Pravachan 8249019 (KB) img
087-Samaysar Gatha-34 32-Samaysaar-Pravachan 6819972 (KB) img
088-Samaysar Gatha-34-35 32-Samaysaar-Pravachan 9287236 (KB) img
089-Samaysar Gatha-34-35 32-Samaysaar-Pravachan 6073194 (KB) img
090-Samaysar Gatha-35 32-Samaysaar-Pravachan 7178284 (KB) img
091-Samaysar Gatha-36-38 32-Samaysaar-Pravachan 5637215 (KB) img
092-Samaysar Gatha-36 32-Samaysaar-Pravachan 9499511 (KB) img
093-Samaysar Gatha-36 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
094-Samaysar Gatha-36 32-Samaysaar-Pravachan 8425053 (KB) img
095-Samaysar Kalash-31 32-Samaysaar-Pravachan 7953951 (KB) img
096-Samaysar Gatha-38 32-Samaysaar-Pravachan 8928166 (KB) img
097-Samaysar Gatha-38 32-Samaysaar-Pravachan 7439123 (KB) img
099-Samaysar Gatha-38 32-Samaysaar-Pravachan 8429891 (KB) img
100-Samaysar Gatha-38 32-Samaysaar-Pravachan 6662859 (KB) img
101-Samaysar Kalash-33+Gatha Ka Samany Arth 32-Samaysaar-Pravachan 8718323 (KB) img
102-Samaysar Gatha 43-44. 32-Samaysaar-Pravachan 8452450 (KB) img
103-Samaysar Kalash-34 32-Samaysaar-Pravachan 8735412 (KB) img
104-Samaysar Kalash-45 32-Samaysaar-Pravachan 999820 (KB) img
105-SamaysarGatha-46 32-Samaysaar-Pravachan 9284425 (KB) img
106-Samaysar Gatha-38 32-Samaysaar-Pravachan 10122579 (KB) img
061-Samaysar Gatha-16 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
054-Samaysar Kalash-12 (Gatha-14) 32-Samaysaar-Pravachan 9053897 (KB) img
055-Samaysar Gatha 14 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
001-07-11-14 Manglachran (Hindi Tikas) 34-Pravchansar 11516090 (KB) img
002-08-11-14 Manglacharan (Hindi Tika) 34-Pravchansar 35320 (KB) img
003-09-11-14 Manglachran Chhand 1+2(Anushilan) 34-Pravchansar 12530060 (KB) img
004-10-11-14 Manglachran Chhand 3-4-5(Anushilan) 34-Pravchansar 11896852 (KB) img
005-11-11-14 Prasthbhumi 34-Pravchansar 14333554 (KB) img
006-12-11-14 Prasthbhumi 34-Pravchansar 12477293 (KB) img
007-13.11.2014 Prasthbhomi 34-Pravchansar 11216371 (KB) img
008-15.11.14 Prasthbhumi 34-Pravchansar 11978728 (KB) img
009-12.12.14 Tatvapradeepka Maglacharan Chhand -1 34-Pravchansar 2387311 (KB) img
010-13.12.14 tatvapradeepka manglacharan 2-3 34-Pravchansar 12157868 (KB) img
011-14.12.14 tatparyabratti+uthanika 34-Pravchansar 14225930 (KB) img
012-2.1.15 manlacharan+uthanika ok (2) 34-Pravchansar 12111260 (KB) img
013-3.1.15 gatha 1-2 34-Pravchansar 10796465 (KB) img
014-4.1.15 gatha 3-6 34-Pravchansar 9385644 (KB) img
015-5.1.15 gatha-6-7 34-Pravchansar 10988752 (KB) img
016-6.1.2015 gatha 6,7 34-Pravchansar 13679966 (KB) img
017-8.2.15 G.6-7 34-Pravchansar 13157944 (KB) img
018-9.2.15 gatha 7 teeka 34-Pravchansar 10385619 (KB) img
019 10.02.2015 g-8-9 34-Pravchansar 13925312 (KB) img
020-11.2.2015 gatha 9-10 34-Pravchansar 12548143 (KB) img
021-12.02.15 gatha 11-12 34-Pravchansar 13334526 (KB) img
022-13.02.2015 shudhopyog adhikar gatha 13-14 34-Pravchansar 13254383 (KB) img
023-16.02.2015 gatha 13-14 34-Pravchansar 9405606 (KB) img
024-17.02.15 gatha 15-16 34-Pravchansar 14137530 (KB) img
025-18.02.15 Gatha 16-17 34-Pravchansar 15098419 (KB) img
026-19.2.15 gatha 17-18 34-Pravchansar 12870487 (KB) img
027-20.2.15 gatha 17-18 34-Pravchansar 6641641 (KB) img
028-21.02.15 G 1-18 TAK KA SAR 34-Pravchansar 9987091 (KB) img
029-22.2.15 34-Pravchansar 9187850 (KB) img
030-23.02.15 G-18 KE BAD EXTRA GATHA 34-Pravchansar 11601145 (KB) img
031-24.2.15 G-19-20 34-Pravchansar 13935866 (KB) img
032-25.02.15 G-21-22 34-Pravchansar 11740326 (KB) img
033-26.2.15 G.23 To 26 34-Pravchansar 14129067 (KB) img
034-27.2.15 G-27 34-Pravchansar 13164103 (KB) img
035-3.4.15 G.28-Ke Purva Ki Bhumika ok 34-Pravchansar 14212361 (KB) img
036-4.4.15 G.28-29 oo 34-Pravchansar 10792924 (KB) img
037-05-04-2015 G.-30,31 ok 34-Pravchansar 13629618 (KB) img
038-17.04.15 G-30.31.32 Manglaytan 34-Pravchansar 9919915 (KB) img
039-18.4.15 G.33 34-Pravchansar 14638874 (KB) img
040-19.4.16 G-34 34-Pravchansar 13929700 (KB) img
041-25.05.2015 g34 Meerut 34-Pravchansar 7223650 (KB) img
042-26.5.16 G-34 34-Pravchansar 9985943 (KB) img
043-03.08.2015 G-35 34-Pravchansar 14495722 (KB) img
044-04.08.2015 G-35 teeka 34-Pravchansar 13648626 (KB) img
045-5.8.16 G-36 34-Pravchansar 14174628 (KB) img
046-6.8.15 G-36 tika 34-Pravchansar 11846906 (KB) img
047-7.8.15 G-36 teeka 34-Pravchansar 11863624 (KB) img
048-8.8.15 G-37 34-Pravchansar 13607664 (KB) img
049-09.08.15 G-37 TEEKA 34-Pravchansar 13200362 (KB) img
050-10.08.2015 G.38-42 34-Pravchansar 15384617 (KB) img
051-11.08.2015 G-38-41 34-Pravchansar 14842106 (KB) img
052-12.08.2015 G-42 34-Pravchansar 14000232 (KB) img
053-13.8.15. g-43 34-Pravchansar 13155850 (KB) img
054-14.8.15 G.44-45 34-Pravchansar 13613620 (KB) img
055 15.08.2015 g-45 teeka 34-Pravchansar 15962403 (KB) img
056-16.08.2015 G-46 34-Pravchansar 2590935 (KB) img
057-17.08.2015 G.47 34-Pravchansar 13582691 (KB) img
058-18.08.2015 34-Pravchansar 15664963 (KB) img
059-19.8.16 G.49 34-Pravchansar 12554824 (KB) img
060-20.8.15 G.49 34-Pravchansar 11370536 (KB) img
061-21.08.2015 g-50-51 34-Pravchansar 13609752 (KB) img
062-22.08.2015 G.52 34-Pravchansar 9809042 (KB) img
063-23.08.2015 34-Pravchansar 10259811 (KB) img
064-24.08.2015 G.53-54 34-Pravchansar 12835691 (KB) img
065-25.08.2015 G.53 To 56 34-Pravchansar 13228949 (KB) img
066-26.08.2015 g-55-56 ki Tika 34-Pravchansar 10609285 (KB) img
067-27.08.2015 G.57-58 34-Pravchansar 11592325 (KB) img
068-28.8.2015 G.59-60 34-Pravchansar 13294046 (KB) img
069-29.08.2015 G.61-62 34-Pravchansar 13901445 (KB) img
070-30.08.2015 G.61-62 Ki Tika 34-Pravchansar 13953585 (KB) img
071-31.08.2015 G.63-64 34-Pravchansar 11497135 (KB) img
072-01.09.2015 G.65-66 34-Pravchansar 13530820 (KB) img
073-02.09.2015 G.67-68 34-Pravchansar 11326085 (KB) img
074-3.9.15 Jaisenachary Krat Gatha 5-6 34-Pravchansar 10599567 (KB) img
075-18.09.2015 G.1 To 64 Tak Bhumika 34-Pravchansar 13935509 (KB) img
107-30.7.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 7374574 (KB) img
108 31.7.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 8176667 (KB) img
109-1.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 7680786 (KB) img
110-3.8.09 Gatha 49 32-Samaysaar-Pravachan 9311833 (KB) img
111-4.8.09 32-Samaysaar-Pravachan 5749785 (KB) img
112-6.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 6209517 (KB) img
113-7.8.09 32-Samaysaar-Pravachan 5752533 (KB) img
114-8.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 6091012 (KB) img
115-9.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 5869275 (KB) img
116-10.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 453120 (KB) img
117-11.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 5090967 (KB) img
118-12.8.09 G.49 32-Samaysaar-Pravachan 6031298 (KB) img
119-13.8.09 G.49. 32-Samaysaar-Pravachan 5951374 (KB) img
120-10.9.09 Kalash-37 32-Samaysaar-Pravachan 5467480 (KB) img
121-11.9.09 G.56-57 32-Samaysaar-Pravachan 6484651 (KB) img
122-12.9.09 G.56-57 32-Samaysaar-Pravachan 6126308 (KB) img
123-13.9.09 G.58-60 32-Samaysaar-Pravachan 5515323 (KB) img
124-14.9.09 G. 61-67 32-Samaysaar-Pravachan 6243612 (KB) img
125-29.9.09 G.68 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
126-30.9.17G.68 32-Samaysaar-Pravachan 6855137 (KB) img
127-1.10.09 K.42 32-Samaysaar-Pravachan 6712373 (KB) img
128-2.10.09 K. 43 32-Samaysaar-Pravachan 5910516 (KB) img
129-3.10.09 K.44 32-Samaysaar-Pravachan 5921768 (KB) img
130-4.10.09 K.45 32-Samaysaar-Pravachan 6711860 (KB) img
131-5.10.09 K.45 32-Samaysaar-Pravachan 4626643 (KB) img
132-6.10.09 K.45 32-Samaysaar-Pravachan 7614521 (KB) img
133-7.10.09 K.45 32-Samaysaar-Pravachan 7518274 (KB) img
134-8.10.09 K.46 Kartakarmadhikar 32-Samaysaar-Pravachan 7359334 (KB) img
135-9.10.09 K.46 32-Samaysaar-Pravachan 7870769 (KB) img
136-10.10.09 G.69-70 32-Samaysaar-Pravachan 5602541 (KB) img
137-15.10.09 G.69-70 32-Samaysaar-Pravachan 8829210 (KB) img
138-16.10.09 G.69-70 Ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 6785482 (KB) img
139-17.10.09 G.71 32-Samaysaar-Pravachan 7202897 (KB) img
140-18.10.09 G.71 32-Samaysaar-Pravachan 7796177 (KB) img
141-18.10.09 G.72 32-Samaysaar-Pravachan 8657986 (KB) img
076-19.09.2015 G.63-64 Tika 34-Pravchansar 12897716 (KB) img
077-20.09.2015 G.65-68 34-Pravchansar 13955675 (KB) img
078-12.10.2015 34-Pravchansar 12986219 (KB) img
079-13.10.2015 34-Pravchansar 14230483 (KB) img
080-14.10.2015 G.71-72 34-Pravchansar 11954382 (KB) img
081-15.10.2015 G.72-74 34-Pravchansar 12315290 (KB) img
082-16.10.2015 G.75 Tika 34-Pravchansar 12931257 (KB) img
083-17.10.2015 G.76 34-Pravchansar 12117491 (KB) img
084-18.10.2015 g-76 34-Pravchansar 8717602 (KB) img
085-19.10.2015 G76 Ki Tika 34-Pravchansar 12710784 (KB) img
086-20.10.2015 g-77 34-Pravchansar 13683375 (KB) img
087-21.10.15 G.78 34-Pravchansar 12434617 (KB) img
088-22.10.15 G.80 34-Pravchansar 11175306 (KB) img
089-23.10.15. g-79-80 34-Pravchansar 12468890 (KB) img
090-24.10.15. G.80 34-Pravchansar 12565647 (KB) img
091-25.10.2015 G.80 34-Pravchansar 13826526 (KB) img
092-26.10.2016 G.80 34-Pravchansar 14970271 (KB) img
093-27.10.2015 G.80 34-Pravchansar 15041429 (KB) img
094-8.11.15 G.1 To 80 Tak Bhumika Devlali 34-Pravchansar 14579270 (KB) img
095-9.11.15 G.80 34-Pravchansar 11196100 (KB) img
096-10.11.15 Devlali G.69 To 79 ki Bhumika +G.80 ki tika 34-Pravchansar 12881834 (KB) img
097-11.11.15 G.80 Ki Tika ok 34-Pravchansar 11245523 (KB) img
098-12.11.15 i G.80 Ki Tika 34-Pravchansar 13400521 (KB) img
099-18.11.15 G.1 To 80 Tak Bhumika Devlali 34-Pravchansar 14149922 (KB) img
100-19.11.15 G.80 Ke Prasnottar 34-Pravchansar 14613125 (KB) img
101-20.11.15 G.81 Avam 82 34-Pravchansar 12768044 (KB) img
102-21.11.15 Jaisenacharya Krat +G.83-84 34-Pravchansar 11425664 (KB) img
103-22.11.15 G.83-84 Ki Tika 34-Pravchansar 13873755 (KB) img
104-23.11.15 G.85 34-Pravchansar 3333081 (KB) img
105-24.11.15 G.85 Tika ok 34-Pravchansar 11935887 (KB) img
106-25.11.15 G.85 Gurushri Dwara Gatha Ka Bhav ok 34-Pravchansar 13844707 (KB) img
107-26.11.15 Gurudevshri Dwara Gath Ka Bhav 34-Pravchansar 14870692 (KB) img
108-27.11.15 K.168-169(G.85) 34-Pravchansar 12792599 (KB) img
109-28.11.15 G.86+Tika 34-Pravchansar 13477216 (KB) img
110-29.11.15 Gath Ka Bhav ok 34-Pravchansar 12254372 (KB) img
111-30.11.15 G.87 ok 34-Pravchansar 14080854 (KB) img
112-1.12.15 G.88-89 Ki Utthanika ok 34-Pravchansar 12724785 (KB) img
113-02-12-2015 G.88-89 34-Pravchansar 12370921 (KB) img
114-3.12.15 G.90+Tika oo 34-Pravchansar 14000649 (KB) img
115-4.12.15 G.90 Ka Bhav G.91 34-Pravchansar 15681992 (KB) img
116-5.12.15 G.91 Ki Tika+G.92 34-Pravchansar 4741087 (KB) img
117-06-12-15 34-Pravchansar 14985631 (KB) img
118-07-12-15 Chand-6 (G.92) 34-Pravchansar 12808015 (KB) img
119-08-12-2015 34-Pravchansar 14108691 (KB) img
120-9.12.15 Gyetatv Pragyapan G.10 34-Pravchansar 12987200 (KB) img
121-10.12.15 G.93+Tika 34-Pravchansar 0 (KB) img
122-11-12-2015 34-Pravchansar 15722807 (KB) img
123-12.12.15G.93 Me Tika Ka Vistar 34-Pravchansar 10818787 (KB) img
124-13.12.15 G.94+Tika 34-Pravchansar 14649215 (KB) img
125-14-12-2016 G.94 Ki Tika+Niskarsh 34-Pravchansar 13743917 (KB) img
127-16-12-15 34-Pravchansar 12981349 (KB) img
126-15-12-2015 34-Pravchansar 14717449 (KB) img
128-17-12-2015 34-Pravchansar 14518814 (KB) img
129-18-12-2015 34-Pravchansar 13790311 (KB) img
130-19.12.15 G.95 Me Gatha Ka Bhav Ka Spastikaran 34-Pravchansar 15946247 (KB) img
131-20.12.15 G.95 Ka Niskarsh 34-Pravchansar 13467603 (KB) img
132-21.12.15 G.96 34-Pravchansar 14164489 (KB) img
133-22.12.15 G.96 Ki Tika 34-Pravchansar 14267723 (KB) img
135-13.1.16 G.97+Tika 34-Pravchansar 12088275 (KB) img
134-12.1.16 G.96 Ki Tika +Sar 34-Pravchansar 13895010 (KB) img
136-14.1.16 Jaisenacharyakrat Tika+Sar 34-Pravchansar 11895176 (KB) img
137-15.1.16 G.98 34-Pravchansar 15309799 (KB) img
138-16.1.16 G.98 ki Tika 34-Pravchansar 13598990 (KB) img
139-17.1.16 G.99 34-Pravchansar 13725945 (KB) img
140-18-01-16 G.99 Ki Tika 34-Pravchansar 13567223 (KB) img
141-19.1.16 G.99 Ka Bhawarth 34-Pravchansar 14153413 (KB) img
142-20.1.16 G.99 Ka Niskarsh 34-Pravchansar 12888982 (KB) img
143-21-1-2016 G.100 +Tika 34-Pravchansar 12034464 (KB) img
144-23.1.16 G.101 +Tika 34-Pravchansar 13197018 (KB) img
145-24.1.16 G.101 Ki Tika + G.102 34-Pravchansar 15124854 (KB) img
146-25.1.16 G.102+Tika 34-Pravchansar 14498017 (KB) img
147-26-01-16 G.103+Tika 34-Pravchansar 16229309 (KB) img
148-27.1.16 Gatha 104+Tika 34-Pravchansar 13508185 (KB) img
149-28.1.16 G.105 34-Pravchansar 14429472 (KB) img
150-29.1.16 Jaisenachary Ki Tika (G.105)&G.106+Tika 34-Pravchansar 12690866 (KB) img
151-3.2.16 G.107+Tika 34-Pravchansar 13754788 (KB) img
152-4.2.16 G.108+Tika 34-Pravchansar 12728273 (KB) img
153-5.2.16 G.109+Tika 34-Pravchansar 14624348 (KB) img
154-06-02-16 G.110+Tika +G.111 34-Pravchansar 14696299 (KB) img
155-7.2.16 Gatha 111+Tika 34-Pravchansar 11013451 (KB) img
156-8.2.16 G.111 Ki Tika 34-Pravchansar 15245122 (KB) img
157-9.2.16 G.112-113 34-Pravchansar 13174134 (KB) img
158-10.02.16 Gatha 112-113 Ki Tika 34-Pravchansar 16229521 (KB) img
159-11.2.2016 G.112-113 Ki Tika +G.114 34-Pravchansar 15026527 (KB) img
160-26.2.2016 G.114+Tika 34-Pravchansar 7195132 (KB) img
161-27.02.2016 G-114 Tika 34-Pravchansar 11828204 (KB) img
162-28.02.2016 g-114 Ki Tika 34-Pravchansar 7315499 (KB) img
163-29.02.2016-G-114 Ki Tika 34-Pravchansar 16153770 (KB) img
164-01.03.2016 G.-114 Ki Tika+Niskarsh 34-Pravchansar 12693798 (KB) img
165-2.3.16 G.115 34-Pravchansar 12711457 (KB) img
166-3-3-16 G.115 Ki Tika 34-Pravchansar 12193083 (KB) img
167-4-316 G.115 Ka Sar 34-Pravchansar 11338252 (KB) img
169-6-3-16 G.117 34-Pravchansar 12728173 (KB) img
170-7-3-16 G117 Ki Tika 34-Pravchansar 9940282 (KB) img
171-6.5.16 Pichhli Bhumika +G.118 34-Pravchansar 13432913 (KB) img
172-7.5.2016 G.118 34-Pravchansar 12537853 (KB) img
173-8.5.16 G.119 34-Pravchansar 7602696 (KB) img
174-9.5.16 G.120 34-Pravchansar 6862176 (KB) img
175-1.8.16 Pichli Bhumika+G.121 34-Pravchansar 15295234 (KB) img
176-4.8.16 G.121 Ka Bhav 34-Pravchansar 13410552 (KB) img
177-6.8.16 G.122 34-Pravchansar 14171447 (KB) img
178-7.8.16 G.122-123-124 34-Pravchansar 12933034 (KB) img
179-8.8.16 G.123-124 34-Pravchansar 14298611 (KB) img
142-19.10.09 G.72 32-Samaysaar-Pravachan 9271563 (KB) img
143-27.1.2010 G.74 32-Samaysaar-Pravachan 12191716 (KB) img
144-28.1.10 G.74 32-Samaysaar-Pravachan 10418621 (KB) img
145-29.1.10. G.74 32-Samaysaar-Pravachan 7699115 (KB) img
146-30.1.10 Gatha-75. 32-Samaysaar-Pravachan 8489372 (KB) img
147-G.75) 9.5.11-13.7.11 32-Samaysaar-Pravachan 8480939 (KB) img
148-31.1.10 G.75 Ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 10653813 (KB) img
149-1.2.10 Jaisenacharya Krat Gatha andK.49 32-Samaysaar-Pravachan 9735129 (KB) img
150-2.2.10 Kalash-49 (G.75) 32-Samaysaar-Pravachan 10060021 (KB) img
151-3.2.10. G.76 To 79 32-Samaysaar-Pravachan 6398711 (KB) img
152-5.2.2010 Kalash 50 32-Samaysaar-Pravachan 8619455 (KB) img
153-6.2.10 G.80-81-82 32-Samaysaar-Pravachan 8370784 (KB) img
154-7.2.10 G.80-82 Ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 9517888 (KB) img
155-8.2.10 Gatha-83 32-Samaysaar-Pravachan 8896266 (KB) img
156-9.2.10 G.84-85 32-Samaysaar-Pravachan 9777082 (KB) img
157-12.5.10 G.84-85-86 32-Samaysaar-Pravachan 9497985 (KB) img
158-13.5.10 G.84-85-86 32-Samaysaar-Pravachan 9262588 (KB) img
159-14.5.10 G.83-85. 32-Samaysaar-Pravachan 9639000 (KB) img
160-17.5.10 G.86 32-Samaysaar-Pravachan 10019866 (KB) img
161-18.5.10 G.81 To 85 32-Samaysaar-Pravachan 9445859 (KB) img
162-19.5.10 Kalash-55 (G.86). 32-Samaysaar-Pravachan 9533223 (KB) img
163-20.5.10 K.51 To 55. 32-Samaysaar-Pravachan 10147153 (KB) img
164-21.5.10 K.56 32-Samaysaar-Pravachan 9516390 (KB) img
165-23.5.10 G.87-88 32-Samaysaar-Pravachan 9310388 (KB) img
166-24.5.10 G87-88 32-Samaysaar-Pravachan 10180213 (KB) img
180-9.8.2016 G.125 34-Pravchansar 14882291 (KB) img
181-10.8.16 G.126 34-Pravchansar 13083081 (KB) img
182-11.8.16 G.126 34-Pravchansar 13040658 (KB) img
183-12.8.16 G.126 Ki Tika+Chand-7 34-Pravchansar 13750666 (KB) img
184-13-08-16 K.183 (G.126) 34-Pravchansar 6705860 (KB) img
185-14.8.16 K.9 34-Pravchansar 12947035 (KB) img
186-15.8.16 G.127 Ki Tika 34-Pravchansar 15228047 (KB) img
187-16.8.2016 G.128-129-16.8.16 34-Pravchansar 13123832 (KB) img
188-17.8.16 G.130-131 34-Pravchansar 14339780 (KB) img
189-18-08-2016 G.130-131 Me Swamiji Dvara Gathao Ka Bhav 34-Pravchansar 12264821 (KB) img
190-19.8.16 G.132 34-Pravchansar 10133334 (KB) img
191-21.8.16 G.133-134 34-Pravchansar 13369487 (KB) img
192-22-08-2016 34-Pravchansar 11278751 (KB) img
193-23.8.16 G.135-136 34-Pravchansar 11189099 (KB) img
194-24.2.17 Ps.G.136 Ki Tika 34-Pravchansar 15124603 (KB) img
195-25.2.17 G.137-138+Tika. 34-Pravchansar 12923629 (KB) img
196-16.3.17 G.139 34-Pravchansar 13912834 (KB) img
197-17.3.17 G.140 34-Pravchansar 13000743 (KB) img
198-18.3.17G.141 34-Pravchansar 12301184 (KB) img
199-19.3.17 G.142-143 34-Pravchansar 11171754 (KB) img
200-21.3.17 G.144 34-Pravchansar 10039816 (KB) img
201-22.3.17 Dravyavishehadhikar Ka Upsanhar 34-Pravchansar 5615091 (KB) img
202- Gyeytatvapragyapan MahadhikarDelhi. 34-Pravchansar 14602363 (KB) img
203-Gyangyeya vibhagadhikar Delhi 34-Pravchansar 17839979 (KB) img
204-G.145 Gyangyeya vibhagadhikar Delhi 34-Pravchansar 13010983 (KB) img
205-Gyangyeya vibhagadhikar Delhi 34-Pravchansar 12897298 (KB) img
206-Gyangyeya vibhagadhikar Delhi 34-Pravchansar 15316550 (KB) img
207-Gyangyeya vibhagadhikar Delhi 34-Pravchansar 9685177 (KB) img
209-24.7.17 bhumika G.145 34-Pravchansar 13814196 (KB) img
210-25.7.17 34-Pravchansar 12723114 (KB) img
167-26.5.10 G.87-88 32-Samaysaar-Pravachan 9173116 (KB) img
168-27.5.10 G.89 32-Samaysaar-Pravachan 9946000 (KB) img
169-28.5.10 G.89 32-Samaysaar-Pravachan 10110801 (KB) img
170-29.5.10 G.89-90-91 32-Samaysaar-Pravachan 10999340 (KB) img
171-30.5.10 G.90-91 32-Samaysaar-Pravachan 9535460 (KB) img
172-31-5-2010 G.92-93.mp3 32-Samaysaar-Pravachan 6832318 (KB) img
173-1-6-10.G.92-93 32-Samaysaar-Pravachan 14527 (KB) img
174-31-7-10 G.94-95 32-Samaysaar-Pravachan 9844812 (KB) img
175-2-8-2010 G.94-95 32-Samaysaar-Pravachan 9112464 (KB) img
176-3-8-2010 Tika G.94-95.mp3 ok 32-Samaysaar-Pravachan 9557904 (KB) img
177-4-8-2010 G.94-95 32-Samaysaar-Pravachan 9929407 (KB) img
178-5.8.10 G.94-95 Ka Sar+G.96. 32-Samaysaar-Pravachan 9950398 (KB) img
179-6.8.10 G.96 Ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 9860057 (KB) img
180-7.8.10 G.96 Ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 9868499 (KB) img
181-8.8.10 G.97+Tika 32-Samaysaar-Pravachan 10495449 (KB) img
182-9.8.10 K.57-58 (G.97) 32-Samaysaar-Pravachan 9985701 (KB) img
183-10.8.10 K.57-58-59 32-Samaysaar-Pravachan 10188130 (KB) img
184-11.8.10k.58 kA SAR +k.59-60 32-Samaysaar-Pravachan 10313300 (KB) img
185-12.8.10 K.61-62+G.98-99-100 32-Samaysaar-Pravachan 9703479 (KB) img
186-13.8.10 G.98-99-100 32-Samaysaar-Pravachan 9667664 (KB) img
187-14.08.10 G.98-99-100 32-Samaysaar-Pravachan 9460435 (KB) img
188-15.8.10 G.101+Tika 32-Samaysaar-Pravachan 10074785 (KB) img
189-16.08.10 G-101. 32-Samaysaar-Pravachan 10318910 (KB) img
190-17.8.10 Jaisenacharya Dvara G.102 Ka Bhav+G.103-104 32-Samaysaar-Pravachan 9498335 (KB) img
191-18-8-2010 G.103-104 32-Samaysaar-Pravachan 9526244 (KB) img
192-19.8.10 G.105-106 32-Samaysaar-Pravachan 8961484 (KB) img
193-20.8.10 G.107-108 32-Samaysaar-Pravachan 10164268 (KB) img
194-21.08.10 G.107-108--2 32-Samaysaar-Pravachan 10881564 (KB) img
195 22.8.10 G.109 To 112. 32-Samaysaar-Pravachan 10844575 (KB) img
196-23.8.10 G.109 To 112 32-Samaysaar-Pravachan 10482935 (KB) img
197-24.8.10 G.109 To 112 Ke Kathan Ka Niskarsh 32-Samaysaar-Pravachan 9328524 (KB) img
198-25.8.10 G.113 To 115 32-Samaysaar-Pravachan 10571822 (KB) img
199-26.8.10 G.113-115 Mai A.Jaisen Ki Tika+G.116-120 Ka Arth 32-Samaysaar-Pravachan 10319285 (KB) img
200-27.08.10 G.116 TO 120 32-Samaysaar-Pravachan 9960992 (KB) img
201-28.08. 10 G.116 TO 120 ki tika+k.64 32-Samaysaar-Pravachan 10249084 (KB) img
202-29.08.10 G-121 TO 125+Tika 32-Samaysaar-Pravachan 9377731 (KB) img
203-30.8.10 K.65+A Jaisen Ki 3 Gathay (121 To 125) 32-Samaysaar-Pravachan 9936082 (KB) img
204-26.09.10 A.Jaiden Ki 2 Gathay 32-Samaysaar-Pravachan 7041063 (KB) img
205-27.09.10 A.Jaisen Ki 3Ri Gatha 32-Samaysaar-Pravachan 10080666 (KB) img
206-28.09.10 A.Jaisen Ki 3Ri Gatha Ka Shesh 32-Samaysaar-Pravachan 10170350 (KB) img
207-29.09.2010 G.126-127 32-Samaysaar-Pravachan 9637412 (KB) img
207-29.09.2010 G.126-127 32-Samaysaar-Pravachan 9637412 (KB) img
208-30-9-2010 jaichandji Chhawra ka bhavarth 32-Samaysaar-Pravachan 10279048 (KB) img
209-1-10-2010 jaichandji Chhawra ka bhavarth Ka Shesh 32-Samaysaar-Pravachan 3660 (KB) img
210-2.10.10 G.126-127 Me Swamiji Ke Vichar 32-Samaysaar-Pravachan 11012417 (KB) img
211-3.10.10 K.66-67+G.128-129 32-Samaysaar-Pravachan 10470403 (KB) img
212-4.10.10 K.67 Ka Bhavarth 32-Samaysaar-Pravachan 10645851 (KB) img
213-5.10.10 G.128-129+K.67 Ka Niskarsh 32-Samaysaar-Pravachan 10227818 (KB) img
214-6.10.10G.128-129+ K.67 Ka Niskarsh+G.130-131 32-Samaysaar-Pravachan 10058460 (KB) img
215-07.10.10 G.130-131 32-Samaysaar-Pravachan 10228354 (KB) img
216-08.10.10 G.130-131 32-Samaysaar-Pravachan 8911924 (KB) img
217-9.10.10 G.130-131 32-Samaysaar-Pravachan 9447746 (KB) img
218-11-10-10 Kalash-68 32-Samaysaar-Pravachan 3660 (KB) img
219-12-10-10 G.130 To 136 32-Samaysaar-Pravachan 10053770 (KB) img
220-13-10-10 G.132 To 136 32-Samaysaar-Pravachan 9943270 (KB) img
221-14-10-10 G.132 To 136 32-Samaysaar-Pravachan 10071167 (KB) img
222-15-10-10 G.132 To 136 32-Samaysaar-Pravachan 9321108 (KB) img
223-16-10- 10 G.137 To 140 32-Samaysaar-Pravachan 9947123 (KB) img
224-17.10.10 Tika (G.137 To 140) 32-Samaysaar-Pravachan 10281000 (KB) img
225-18-10-10 G.137 To 141 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
226-19-10-10. G.141-142 32-Samaysaar-Pravachan 10583466 (KB) img
227-20-10-10 Bhawarth (G.142) 32-Samaysaar-Pravachan 10846910 (KB) img
228-21.10.10 Bhawarth - tika (G.142) 32-Samaysaar-Pravachan 10339919 (KB) img
229-22-10-10 G.142 32-Samaysaar-Pravachan 10156450 (KB) img
230-23-10-10 kavya-69 (G.142) 32-Samaysaar-Pravachan 10597196 (KB) img
231-24-10-10 G.142 (20-Chhand) 32-Samaysaar-Pravachan 10131624 (KB) img
232-25.10.10 20-Chhand G-142 32-Samaysaar-Pravachan 11330863 (KB) img
233-26-10-10 Chhando Ka Bhav (G.142) 32-Samaysaar-Pravachan 9927720 (KB) img
234-27.10.10 Swamiji Ke Vichar (G-142) 32-Samaysaar-Pravachan 10662734 (KB) img
235-28.10.10(G.142-K.91) 32-Samaysaar-Pravachan 10600456 (KB) img
236-29.10.10 Tika (G.143) 32-Samaysaar-Pravachan 10259889 (KB) img
237-30.10.10 K.92 32-Samaysaar-Pravachan 10617248 (KB) img
239-11.01.11 G.144 32-Samaysaar-Pravachan 11552503 (KB) img
240-12.1.11 G.144 32-Samaysaar-Pravachan 11552517 (KB) img
241-19.2.11 k-93 32-Samaysaar-Pravachan 9906320 (KB) img
242-20.2.11K.93 Ka Bhavanuvad & K.94 32-Samaysaar-Pravachan 9321089 (KB) img
243-21.2.11 K.94 Ka Bhav 32-Samaysaar-Pravachan 10885910 (KB) img
238-31.10.10 G.143 32-Samaysaar-Pravachan 8651835 (KB) img
244 32-Samaysaar-Pravachan 15867120 (KB) img
245-24.2.11 K.96-97 ok 32-Samaysaar-Pravachan 7910291 (KB) img
246-25.2.11-k.98-99 ok 32-Samaysaar-Pravachan 9851896 (KB) img
247-27.02.11-Kalash-100 punyapapadhikar 32-Samaysaar-Pravachan 11044859 (KB) img
248-28.2.11 K101 32-Samaysaar-Pravachan 8349336 (KB) img
249-3.3.11-Punyapapadhikar G-145 32-Samaysaar-Pravachan 10889840 (KB) img
250-4.3.11 G.146 to 149 32-Samaysaar-Pravachan 9583430 (KB) img
251-1.5.11 G.150 Devlali 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
252-2.5.11 G.150 Devlali-1 32-Samaysaar-Pravachan 8996856 (KB) img
253-2.5.11 K.104 G.150-Devlali-2 32-Samaysaar-Pravachan 9654567 (KB) img
254-3.5.11 G.151 Devlali 32-Samaysaar-Pravachan 9393081 (KB) img
255-3.5.11 G 151 Devlali-2 32-Samaysaar-Pravachan 3040487 (KB) img
256-4.5.11 G.152.153 Devlali-1 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
257-4.5.11 K-105 - G.153 Devlali-2 32-Samaysaar-Pravachan 8544237 (KB) img
258-5.5.11 G-151 Devlali 32-Samaysaar-Pravachan 9629333 (KB) img
259-16.5.11 Punyapapadhikar G-154 32-Samaysaar-Pravachan 9389268 (KB) img
260-17.5.11 G154 32-Samaysaar-Pravachan 9944183 (KB) img
261-18.5.11 G.154 32-Samaysaar-Pravachan 9421616 (KB) img
262-19.5.11 G-154 32-Samaysaar-Pravachan 9944651 (KB) img
263-20.5.11 Punyapapadhikar G-155 32-Samaysaar-Pravachan 9574256 (KB) img
264-21.5.11 32-Samaysaar-Pravachan 9355152 (KB) img
265-22.05.11 K.106.107.108 32-Samaysaar-Pravachan 9824729 (KB) img
266-23.5.11 (K.106.107.108) 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
267-24.05.11 G.157-158-159 32-Samaysaar-Pravachan 9716080 (KB) img
268-25.5.11 G-160 32-Samaysaar-Pravachan 7091422 (KB) img
269-26.5.2011 G.160-161 32-Samaysaar-Pravachan 9242930 (KB) img
270-27.5.11 K-109 32-Samaysaar-Pravachan 7816174 (KB) img
271-28.5.11 K-111 32-Samaysaar-Pravachan 9557211 (KB) img
272-Kalash-111 32-Samaysaar-Pravachan 14687804 (KB) img
273-Kalash-111 32-Samaysaar-Pravachan 13965169 (KB) img
274-Kalash-112 32-Samaysaar-Pravachan 12375259 (KB) img
275-Kalash-113 32-Samaysaar-Pravachan 12882652 (KB) img
276-Gatha-164-165 32-Samaysaar-Pravachan 12059690 (KB) img
277-Gatha-164-165 32-Samaysaar-Pravachan 12530730 (KB) img
278-Gatha-164-165 32-Samaysaar-Pravachan 13396149 (KB) img
279-Gatha-166 32-Samaysaar-Pravachan 12456498 (KB) img
280-Gatha-167-168 32-Samaysaar-Pravachan 11584037 (KB) img
02-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 15246950 (KB) img
03-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 13890359 (KB) img
04-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 13595071 (KB) img
05-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 14655852 (KB) img
06-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 16881484 (KB) img
07-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 16976048 (KB) img
08-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 31-Siddhchakra Vidhan Ki Jaimala 16566448 (KB) img
282-Gatha-169-171 32-Samaysaar-Pravachan 11491347 (KB) img
281-Gatha-169-172 32-Samaysaar-Pravachan 13025988 (KB) img
283-Gatha-172 32-Samaysaar-Pravachan 12884084 (KB) img
284-Gatha-173-176 32-Samaysaar-Pravachan 12638757 (KB) img
285-Gatha-173-176 32-Samaysaar-Pravachan 12717957 (KB) img
286-Gatha-173-176 32-Samaysaar-Pravachan 11704097 (KB) img
287-Gatha-177-178 32-Samaysaar-Pravachan 11761554 (KB) img
288-Gatha-177-178 32-Samaysaar-Pravachan 11814844 (KB) img
290-Gatha-177-178 32-Samaysaar-Pravachan 13328390 (KB) img
291-Gatha-177-178 32-Samaysaar-Pravachan 13184613 (KB) img
292-Gatha-179-180 32-Samaysaar-Pravachan 12143894 (KB) img
293-Gatha-181 32-Samaysaar-Pravachan 13256922 (KB) img
294-Gatha-181 32-Samaysaar-Pravachan 14385158 (KB) img
295-Gatha-181-182-183 32-Samaysaar-Pravachan 13237296 (KB) img
296-Kalash-126 32-Samaysaar-Pravachan 12966656 (KB) img
297-Kalash-127 32-Samaysaar-Pravachan 13144903 (KB) img
298-Kalash-127 32-Samaysaar-Pravachan 9473375 (KB) img
299-Gatha-186 32-Samaysaar-Pravachan 19674540 (KB) img
300-Kalash-127 32-Samaysaar-Pravachan 28155543 (KB) img
301-Kalash-127 32-Samaysaar-Pravachan 24913768 (KB) img
302-Gatha-187 32-Samaysaar-Pravachan 17299168 (KB) img
304-Kalash-128 32-Samaysaar-Pravachan 3987200 (KB) img
305-Kalash-128 32-Samaysaar-Pravachan 12629452 (KB) img
306-Kalash-128 32-Samaysaar-Pravachan 14280254 (KB) img
307-Samaysaar-Gatha-190-191-192 32-Samaysaar-Pravachan 11983343 (KB) img
308-Samaysaar-Gatha-190-191-192 32-Samaysaar-Pravachan 13013537 (KB) img
309-samayasaar sanradhikar-Kalash 32-Samaysaar-Pravachan 13415731 (KB) img
310-Nirjaradhikar-Manglacharan 32-Samaysaar-Pravachan 13309801 (KB) img
311-Nirjaradhikar Gatha-1 32-Samaysaar-Pravachan 12866364 (KB) img
313-Nirjaradhikar Gatha-193 32-Samaysaar-Pravachan 11927187 (KB) img
314-Nirjaradhikar Gatha-194 32-Samaysaar-Pravachan 14922805 (KB) img
315-Nirjaradhikar Gatha-194 32-Samaysaar-Pravachan 14569739 (KB) img
316-Nirjaradhikar Gatha-194-Kalash-314 32-Samaysaar-Pravachan 14200093 (KB) img
312-Nirjaradhikar Gatha-1 32-Samaysaar-Pravachan 13841484 (KB) img
314-Nirjaradhikar Gatha-194 32-Samaysaar-Pravachan 14922805 (KB) img
317-Nirjaradhikar Gatha-195-196 32-Samaysaar-Pravachan 12222332 (KB) img
318-Gatha=197 32-Samaysaar-Pravachan 13005354 (KB) img
319-Kalash-136 32-Samaysaar-Pravachan 13210757 (KB) img
320-Gatha-198-200 32-Samaysaar-Pravachan 13019557 (KB) img
321-Gatha-198-200-K.137 32-Samaysaar-Pravachan 13792633 (KB) img
322-Gatha-198-200-K.137 32-Samaysaar-Pravachan 13210757 (KB) img
323-Gatha-201-202 32-Samaysaar-Pravachan 13792633 (KB) img
324-K.139-Gatha-203 32-Samaysaar-Pravachan 13623721 (KB) img
324-Gatha-K-139-G-203 32-Samaysaar-Pravachan 10321920 (KB) img
324-Gatha-K-139-G-203 32-Samaysaar-Pravachan 12681216 (KB) img
325-Gatha-K-139-G-203 32-Samaysaar-Pravachan 12681216 (KB) img
326-Gatha-K-139-G-203 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
327-Gatha-204 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
328-Gatha-204 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
329-Gatha-204 32-Samaysaar-Pravachan 12333072 (KB) img
330-Kalash-142 32-Samaysaar-Pravachan 13301288 (KB) img
331-Gatha-205 32-Samaysaar-Pravachan 11799128 (KB) img
332-Gatha-206 32-Samaysaar-Pravachan 12566709 (KB) img
333-Gatha-206 32-Samaysaar-Pravachan 12566709 (KB) img
334-Gatha-206 32-Samaysaar-Pravachan 12847787 (KB) img
335-Gatha-207 32-Samaysaar-Pravachan 12524078 (KB) img
337-K-146-147-148 32-Samaysaar-Pravachan 15417054 (KB) img
338-G-215 32-Samaysaar-Pravachan 15417054 (KB) img
339-Gatha-216 32-Samaysaar-Pravachan 13063840 (KB) img
340-Kalash-149-150 32-Samaysaar-Pravachan 13992877 (KB) img
341-Kalash-150 32-Samaysaar-Pravachan 9696163 (KB) img
345-K-153-154 32-Samaysaar-Pravachan 14690582 (KB) img
346-Kalash-155 32-Samaysaar-Pravachan 14476989 (KB) img
347-Kalash-156-57 32-Samaysaar-Pravachan 13627488 (KB) img
348-Kalash-158 32-Samaysaar-Pravachan 13996858 (KB) img
349-Kalash-159-60 32-Samaysaar-Pravachan 16190103 (KB) img
350-Kalash-161 32-Samaysaar-Pravachan 16593133 (KB) img
351-Gatha-230 32-Samaysaar-Pravachan 14848976 (KB) img
352-Gatha-231-232 32-Samaysaar-Pravachan 15324826 (KB) img
353-Gatha-233-234 32-Samaysaar-Pravachan 15145208 (KB) img
354-Gatha-235-236 32-Samaysaar-Pravachan 16451853 (KB) img
355-Kalash-163 32-Samaysaar-Pravachan 14870918 (KB) img
356-Gatha-237-246 32-Samaysaar-Pravachan 14024032 (KB) img
357-Kalash-164-65 32-Samaysaar-Pravachan 9258496 (KB) img
358-Kalash-166 32-Samaysaar-Pravachan 5182464 (KB) img
359-Kalash-167 32-Samaysaar-Pravachan 14352534 (KB) img
367-Gatha-262 32-Samaysaar-Pravachan 14363300 (KB) img
369-Gatha-266-267 32-Samaysaar-Pravachan 15586669 (KB) img
371-Gatha-266-267-(tika) 32-Samaysaar-Pravachan 13352888 (KB) img
372-Gatha-268-269 32-Samaysaar-Pravachan 14401130 (KB) img
374-Gatha-271 32-Samaysaar-Pravachan 15063903 (KB) img
375-Gatha-272 32-Samaysaar-Pravachan 14164977 (KB) img
376-Gatha-272, 274, 275 32-Samaysaar-Pravachan 153228 (KB) img
377-Gatha-276-277 32-Samaysaar-Pravachan 127763 (KB) img
378-Gatha-276-277 ki Tika 32-Samaysaar-Pravachan 13709635 (KB) img
379-Gatha-276-277 ki Tika ka Vistar 32-Samaysaar-Pravachan 16813401 (KB) img
380-Gatha-276-277 32-Samaysaar-Pravachan 14063442 (KB) img
381-Katha-175, Gatha-278-279 32-Samaysaar-Pravachan 11121337 (KB) img
382-Gatha-278-279 32-Samaysaar-Pravachan 14879775 (KB) img
383-Gatha-278-279 32-Samaysaar-Pravachan 13829104 (KB) img
384-Gatha-278-279 32-Samaysaar-Pravachan 16816991 (KB) img
385-Gatha-280-282 32-Samaysaar-Pravachan 13737431 (KB) img
386-Gatha-283-285 32-Samaysaar-Pravachan 14703784 (KB) img
387-Gatha-283-285 32-Samaysaar-Pravachan 15172480 (KB) img
388-Gatha-286-287 32-Samaysaar-Pravachan 14968090 (KB) img
389-Gatha-286-287 32-Samaysaar-Pravachan 16820530 (KB) img
368-Gatha-263-264-265 32-Samaysaar-Pravachan 11221822 (KB) img
370-Gatha-266-267 32-Samaysaar-Pravachan 344064 (KB) img
373-Gatha-270 32-Samaysaar-Pravachan 376832 (KB) img
390-Gatha-286-287 32-Samaysaar-Pravachan 802816 (KB) img
391-Kalash-178 32-Samaysaar-Pravachan 557056 (KB) img
392-Gatha-286-287 32-Samaysaar-Pravachan 344064 (KB) img
393-Gatha-286-287 32-Samaysaar-Pravachan 458752 (KB) img
394-Gatha-288-290 32-Samaysaar-Pravachan 14469707 (KB) img
395-gatha-288-290 32-Samaysaar-Pravachan 15970994 (KB) img
396-Gatha-290-293 32-Samaysaar-Pravachan 12822526 (KB) img
397-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 13020504 (KB) img
398-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 15630972 (KB) img
399-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
400-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
401-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
402-Gatha-294 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
403-Kalash-181 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
404-Gatha-295-297 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
405-Gatha-295-297 32-Samaysaar-Pravachan 50994 (KB) img
406-Kalash-182 32-Samaysaar-Pravachan 12520085 (KB) img
407-Gatha-298-299 32-Samaysaar-Pravachan 13678094 (KB) img
408-Kalash-183 32-Samaysaar-Pravachan 15219804 (KB) img
409-Kalash-184 32-Samaysaar-Pravachan 17809852 (KB) img
410-Kalash-185 32-Samaysaar-Pravachan 13570640 (KB) img
411-Kalash-186 32-Samaysaar-Pravachan 17001771 (KB) img
412-Gatha-301-303 32-Samaysaar-Pravachan 12479987 (KB) img
413-Gatha-304-305 32-Samaysaar-Pravachan 15371842 (KB) img
414-Gatha-304-305 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
415-Gatha-306-307 32-Samaysaar-Pravachan 15275921 (KB) img
416-Gatha-306-307 32-Samaysaar-Pravachan 15863183 (KB) img
417-Kalash-187 32-Samaysaar-Pravachan 12460317 (KB) img
418-Kalash-188-189 32-Samaysaar-Pravachan 13364994 (KB) img
419-Kalash-191 32-Samaysaar-Pravachan 14498091 (KB) img
420-Kalash-192-193 32-Samaysaar-Pravachan 12941515 (KB) img
421-Kalash-194 32-Samaysaar-Pravachan 11415891 (KB) img
422-Gatha-308-311 32-Samaysaar-Pravachan 15146178 (KB) img
423-Gatha-308-311 32-Samaysaar-Pravachan 14188035 (KB) img
425-Gatha-308-311 32-Samaysaar-Pravachan 14938682 (KB) img
426-Gatha-308-311 32-Samaysaar-Pravachan 13531806 (KB) img
427-Gatha-312-313 32-Samaysaar-Pravachan 14953815 (KB) img
428-Gatha-314-315 32-Samaysaar-Pravachan 9368745 (KB) img
429-Gatha-316 32-Samaysaar-Pravachan 14216311 (KB) img
430-Gatha-317-318 32-Samaysaar-Pravachan 11840958 (KB) img
431-Gatha-319-320 32-Samaysaar-Pravachan 14245268 (KB) img
432-Gatha-320 32-Samaysaar-Pravachan 14592827 (KB) img
433-Gatha-320 32-Samaysaar-Pravachan 12153319 (KB) img
434-Gatha-320 32-Samaysaar-Pravachan 12017392 (KB) img
436-Gatha-320 32-Samaysaar-Pravachan 14100614 (KB) img
437-Gatha-320 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
438-Kalash-199 32-Samaysaar-Pravachan 9790860 (KB) img
439-Gatha-321-323 32-Samaysaar-Pravachan 14064932 (KB) img
440-Gatha-324-327 32-Samaysaar-Pravachan 13876854 (KB) img
441-Gatha-328-331 32-Samaysaar-Pravachan 13347707 (KB) img
456-Gatha-366-372 32-Samaysaar-Pravachan 14688928 (KB) img
462-Kalash-222 32-Samaysaar-Pravachan 12774789 (KB) img
464-Kalash-223 32-Samaysaar-Pravachan 13067804 (KB) img
465-Gatha-383-386 32-Samaysaar-Pravachan 14570227 (KB) img
466-Gatha-387-389 32-Samaysaar-Pravachan 15849810 (KB) img
467-Gatha-387-389 32-Samaysaar-Pravachan 15664771 (KB) img
468-Kalash-225-230 32-Samaysaar-Pravachan 14177643 (KB) img
469-Kalash-231-232 32-Samaysaar-Pravachan 13333469 (KB) img
470-Gatha-390-404 32-Samaysaar-Pravachan 15131129 (KB) img
471-Gatha-390-404 32-Samaysaar-Pravachan 15232997 (KB) img
484-Kalash-247 32-Samaysaar-Pravachan 13634576 (KB) img
485-Kalash-248-249 32-Samaysaar-Pravachan 16597000 (KB) img
486-Kalash-248-249 32-Samaysaar-Pravachan 16925011 (KB) img
487-Kalash-250-251 32-Samaysaar-Pravachan 17962886 (KB) img
488-Kalash-250-251 32-Samaysaar-Pravachan 18597538 (KB) img
489-Kalash-250-251 32-Samaysaar-Pravachan 18680201 (KB) img
490-Kalash-252-253 32-Samaysaar-Pravachan 16719423 (KB) img
001-Uttam-Shama 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13360578 (KB) img
002-Uttam-Madrva 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13037394 (KB) img
004-Uttam-Shauch 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14201088 (KB) img
003-Uttam-Aargva 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13920330 (KB) img
005-Uttam-Satya 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13115860 (KB) img
006-Uttam-Saiyam 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13723468 (KB) img
007-Uttam-Tap 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14617373 (KB) img
008-Uttam-Tyag 20-Dharm Ke Dash Lakshan 0 (KB) img
009-Uttam-Akinchan 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14942766 (KB) img
010-Uttam-Brahmcharya 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13876041 (KB) img
011-Shamavani-Mahaparva 20-Dharm Ke Dash Lakshan 14175386 (KB) img
491-Kalash-252-253 32-Samaysaar-Pravachan 13255203 (KB) img
492-Kalash-254-255 32-Samaysaar-Pravachan 12215947 (KB) img
493-Kalash-254-255 20-Dharm Ke Dash Lakshan 13796355 (KB) img
494-Kalash-256-257 32-Samaysaar-Pravachan 9959176 (KB) img
495-Kalash-258-259 32-Samaysaar-Pravachan 0 (KB) img
496-Kalash-260-261 32-Samaysaar-Pravachan 12301233 (KB) img
497-Kalash-262-263 32-Samaysaar-Pravachan 13107789 (KB) img
498-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 10092988 (KB) img
499-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 9671477 (KB) img
500-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 11755421 (KB) img
493-Kalash-254-255 32-Samaysaar-Pravachan 13796355 (KB) img
505-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
506-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
510-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
512-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
513-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
515-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img
519-47-Shaktiyan 32-Samaysaar-Pravachan 562243 (KB) img

Managed by : Webprint Software